موضوعات جدید پژوهشی برای دانشجویان ارشد

۱. عوامل و راههای وصول به تقوی

۲. معنا شناسی روح و نظایر آن در قرآن

۳. مقایسه محبت قرآنی و محبت عرفانی

۴. بررسی و دسته بندی تاویلات قرآنی مفسران

۵. سیر تاریخی و معنا شناسی تاریخی تاویل و تفسیر

۶. نعمت های ویژه خداوندی و انعام شدگان

۷. انعام شدگان و ویژگی های آنان در قرآن

۸. بررسی زیبایی های قرآن ( از حیث لفظ - معنا و ساختار )

۹. جاذبه و تاثیر گذاری قرآن

نوشته شده توسط : مــصــطــفـي عبــاسـي مــقــدم - ۹۰/۰۷/۱۳ 

طراح قالب : گروه گرافیک طراحان
www.tarahaan.ir